RAD COUPLES

 JASON + MEL

JASON + MEL

 JANANNE + DANIEL

JANANNE + DANIEL

 SCOTT + JESS

SCOTT + JESS

 ANGELA + MICHAEL

ANGELA + MICHAEL

 MEGHAN + KEVIN

MEGHAN + KEVIN

 MELISSA + STEVE

MELISSA + STEVE